Bærekraft og miljø

I BRG har vi lang historie og kultur som bygger på gode verdier. Vi skal være solide, grundige og banebrytende. Og i vår tilnærming til bærekraftig utvikling og drift – er våre verdier selve grunnlaget som sørger for grundig tilnærming, banebrytende metoder og solide resultater.

For hva er god bærekraft for oss? I bunn for all god bærekraft ligger varsomhet med bruk av naturens ressurser, løsninger med mennesker i sentrum, samt minimere utslipp. Et system som tar fremtiden på alvor – i dag. Derfor har vi utarbeidet egen bærekrafts-strategi for hele virksomheten vår – som er godt innarbeidet i hele vår arbeidskultur – med mål om gjennomsiktige og ambisiøse resultater.

Solide ambisjoner

BRG skal være pådriver for solide valg av bærekraftige løsninger i prosjektene vi er involvert i. Våre ambisjoner handler om å ta vår del av ansvaret – og knyttet våre målrettede valg opp mot FN`s bærekraftsmål nr 8, 12 og 13.

Innenfor disse målene, jobber vi målrettet og ambisiøst hver eneste dag – fordi god bærekraft kommer av varige løsninger. Løsninger som bygger på innsikt, kompetanse, innsats og kontinuerlige målinger.

Vi måler oss til suksess

Når vi bygger, brukes ofte BREEAM-NOR som målestokk på det vi leverer. Verdens eldste miljøsertifisering for bygg – og Norges mest utbredte.

BRG har gjort flere bygg nå med denne miljøsertifiseringen og vi tar dette nå som en erfaringsarena for å gjøre det til en mer standard for hvordan vi skal jobbe videre fremover sammen med våre kunder. BREEAM-NOR hensyntar hele prosessen innen ledelse, helse- og innemiljø, energi og transport, vann, materialvalg, avfall, arealbruk og økologi – samt forurensing. Et gjennomarbeidet system som sikrer gode prosesser og solide resultater. Skalaen for å måle går fra Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Her er noen av de byggene vi har gjort de siste årene med høye miljøambisjoner som ZEB, Passivhus og BREEAM. Dette pusher vi fremover.

Fagskolen i Agder og Grimstad Tannklinikk - Passivhus
Tangvall skolesenter, Kristansand - ZEB
Scanmudring i Mandal - BREEAM
Sørlandstunet, Kristiansand - BREEAM
K14, Kristiansand - BREEAM - Under oppføring ferdigstilles i Q4 2025

I vår strategi ligger det en klar ambisjon om at vi skal levere første utslippsfrie bygg og anleggsplass i 2024. Det er en glede å kunne annonsere at Kristiansand Kommune har innløst vår opsjon om utslippsfri byggeplass på deres prosjekt på Langenesåsen i Søgne. Der vil kommunen føre opp 6 bemannede omsorgsboliger for hablitering for utviklingshemmede. Vårt team er i full gang med planleggingen av et av kommunens mest ambisøse klima- og bærekraftsprosjekter. Et oppdrag vi takker for og omfavner med stor entusiasme. Følg med for mer informasjon om dette prosjektet.

Alt som omgir oss

Vi anerkjenner at vår virksomhet har stor påvirkning på miljø og samfunnet for øvrig. Derfor skal BRG være en pådriver for miljøriktige valg i våre prosjekter. Vårt fokus er hva vi selv kan gjøre for å redusere klimapåvirkning, samtidig skal vi oppfordre og påvirke våre kunder til å velge miljøriktige løsninger.

Vi skal inneha den kompetansen som er nødvendig og aktivt søke ny kunnskap slik at vårt bidrag til bærekraftsmålene kan nås. Vårt langsiktige mål er å være klimanøytral innen 2050. Klima- og miljømål for den kommende perioden er følgende:

  • Fossilfrie byggeplasser innen 2025, minimum en utslippsfri byggeplass innen 2024
  • Sorteringsgrad på minimum 90% innen 2025
  • Reduksjon i avfallsmengde, maksimalt 30 kg/m2 (BTA) innen 2025
  • Alle prosjekter skal ha en miljøoppfølgingsplan innen 2023
  • Tilby våre kunder ambisiøse klima- og miljøtiltak i våre prosjekter

Hvem er med?

I tillegg til ambisiøse mål knyttet til FN´s bærekrafts-kategorier, er vi opptatt av involvering, inkludering, trygghet og utvikling for alle som jobber i – og med BRG. For i sentrum av alt vi gjør – står mennesker. Enten de jobber her – jobber med oss – eller er en del av de vi selv påvirker.

HMS

I BRG sikrer vi våre ansattes helse og trygghet. Alle skal komme seg trygt gjennom arbeidsdagen og trygt hjem til sine kjære. En nullvisjon skal gå igjen i alt vi gjør, null skader og null fravær. Det forplikter, og det utfordrer hele organisasjonen om å være ansvarlig og samhandlende. I BRG er det stor omsorg og terskelen for å melde ifra om uregelmessigheter er lav. Vi skal arbeide på en måte som ikke forvolder skade på mennesker, materiell eller ytre miljø. Vi følger lover og regler og i BRG har alle ansatte opplæring og kompetanse til å løse sine oppdrag.

Ledelse

Våre ledere skal gå foran, våre ledere er bevisste sin bærekraftige ledelsesfilosofi. Våre ledere setter målene som danner grunnlaget for et samhandlende og samvirkende arbeidsmiljø. Våre ledere oppmuntrer og lever en bærekraftig kultur hvor økonomi og bærekraft forsterker hverandre.

Ansatte

Våre ansatte skal vare et helt arbeidsliv – og våre ansatte skal forstå betydningen av både konkurransekraft og omdømme. Det betyr at vi forstår og omfavner omstilling for å møte økt konkurransekraft, økte kundekrav og fokus på bærekraft hver dag.

Mangfold og balanse

Vi er en mangfoldig bedrift som omfavner mennesker fra alle samfunnslag og nasjonaliteter. Vi er smertelig klar over at vi representerer en bransje som har en skjevhet hva gjelder kvinneandel, men som er på linje med bransjen i sin helhet. Dette jobber vi sammen med bransjeforeninger på for å justere. BRG har fått mye oppmerksomhet for sin satsing på mangfold gjennom lærelingeordning og vi jobber hardt med offentlige etater for å få til bærekraftig integrering.

Lærlinger

Vårt mål er 15% lærlingeandel på fagarbeidernivå, vi ser på det som et viktig samfunnsoppdrag å utdanne unge mennesker til et langt og godt liv i bransjen. Vi skal møte de omforente seriøsitetskrav byggherrer har til andel lærlinger på våre prosjekter.

Kultur som lever – verdier som varer

Våre verdier er banebrytende, redelige og grundig. Det betyr at vi skal tenke utenfor boksen, konstant lete etter nye løsninger - og fokusere på effektivitet som samtidig sparer kostnader. Samtidig skal vi være ansvarlige og bevisste i våre valg, det være seg energi- og ressursbruk.

For oss i BRG, er bærekraft en del av vårt DNA og samfunnsoppdrag. I alt vi gjør og er – finner du synlige planer, rutiner og systemer – som ivaretar ansatte, kunder og samfunnet rundt oss. Alt vi planlegger og bygger, har ambisiøse mål – hvor våre kunder skal trygges på vår kompetanse, prosesser og resultater.

Alt dette synliggjøres gjennom nøye målinger og rapporteringer gjennom hele prosessen – hele tiden på jakt etter forbedringer. Resultatet blir bedre bygg, trygge prosesser og reduserte utslipp hele veien.

Etikk, samhandling og åpenhetsloven gjør oss bedre

I alt i vi gjør og er, skal vi være transparente og skikkelige. Med hverandre – de vi jobber med – og våre omgivelser. På den måten sørger vi får at hele organisasjonen bidrar, og sørger for at vi som helhet fremstår slik vi ønsker. Fra planlegging til gjennomføring – fra kommunikasjon til samspill.
I tillegg har vi i BRG en grundig og redelig tilnærming til alle være leverandører i våre innkjøp – hvor vi forplikter oss til å ivareta alle hensyn hva gjelder miljø og arbeidstakers rettigheter.

Les mer om åpenhetsloven her

Sertifiseringer