Om BRG

BRG er et sørlandsbasert entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap.

Firmaet ble etablert i år 2008 og teller i dag ca. 195 ansatte. BRG er i dag involvert i en rekke større byggeprosjekter innenfor både bolig -og næringsbygg. I tillegg til vår egenregivirksomhet, gjennomfører vi prosjekter i samarbeid med såvel profesjonelle flergangsbyggherrer som engangskunder.

Vi er en prosjektdrevet organisasjon, med fleksibel struktur og korte beslutningsveier. Mange av våre ansatte har lang erfaring innen eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet. Den kompetansen som BRG innehar fra prosjektets idègrunnlag til ferdig bygg, håper vi at våre kunder og samarbeidspartnere skal komme til gode og vil benytte seg av.

BRG ble etablert av en gren av Reme -familien som har lange og stolte entreprenørtradisjoner på Sørlandet. Firmaet har siden etablering i 2008 hatt en god gjennomsnittlig omsetningsvekst og omsatte i 2021 for 1,2 milliarder kroner og har med dette en betydelig markedsandel i Agder.

Verdier

I BRG har vi et felles sett av verdier som skal være retningsgivende for vår adferd og arbeidsmåte. Dette skal danne grunnlaget for alle våre handlinger, internt som ovenfor utenforstående.

Våre verdier er:

• Banebrytende
• Redelige
• Grundige

Bærekraft og miljø

I BRG har vi lang historie og kultur som bygger på gode verdier. Vi skal være solide, grundige og banebrytende. Og i vår tilnærming til bærekraftig utvikling og drift – er våre verdier selve grunnlaget som sørger for grundig tilnærming, banebrytende metoder og solide resultater.

For hva er god bærekraft for oss? I bunn for all god bærekraft ligger varsomhet med bruk av naturens ressurser, løsninger med mennesker i sentrum, samt minimere utslipp. Et system som tar fremtiden på alvor – i dag. Derfor har vi utarbeidet egen bærekraftsstrategi for hele virksomheten vår – som er godt innarbeidet i hele vår arbeidskultur – med mål om gjennomsiktige og ambisiøse resultater.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her

BRG Entreprenør

BRGs entreprenørvirksomhet er organisert gjennom BRG Entreprenør AS og har har sitt hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontorer i Mandal og Arendal.

BRG Entreprenør AS har sitt virksomhetsområde i hele Agder-fylket og tilbyr tradisjonelle entreprenørtjenester som omfatter blant annet nybygg av boliger, næringsbygg, byggfornyelse, anleggsprosjekter, skoler og andre offentlige bygg.

Entreprenørvirksomheten har ca. 189 ansatte, med funksjoner innen betong, tømrer, jernbinder og forskalingsfaget, i tillegg til administrativt personell. I stabsfunksjonen er det i dag ca. 30 ingeniører/sivilingeniører med lang erfaring fra entreprenørbransjen.

Virksomheten innehar "Sentral Godkjenning" av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. I 2016 ble BRG Entreprenør AS sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Les mer om våre prosjekter her.

BRG Utvikling

BRG Utvikling investerer, finansierer, utvikler og gjennomfører prosjekter innenfor både bolig og næring.

Vi har vår spisskompetanse i eiendomsprosjektets tidligfase. Vi er utviklere og rådgivere. I gjennomføring av prosjektene tar BRG Utvikling eier-/byggherreansvar og realiserer prosjektene sammen med våre partnere. Vi ønsker å være en foretrukken samarbeidspartner for alle leverandører og tror på at et godt samarbeidsklima mellom entreprenør, arkitekt, eiendomsmegler og grunneier er avgjørende for å kunne levere høy kvalitet hver gang.

Vårt hovedmarked er Sørlandet. Vi vurderer kontinuerlig nye prosjekter. Vi investerer i egne utbyggingsprosjekter og samarbeider gjerne med eiendomsbesittere som ønsker en aktiv partner i sine prosjekter.

BRG Utvikling har i dag ca. 15 løpende prosjekter, med omlag 250 boliger, samt flere handels- og kontorprosjekter under utvikling.

Vi er opptatt av bærekraft i alle ledd, og bygger for å sikre trygge rammer og et godt sosialt nærmiljø. Ved valg av prosjekter, legger vi vekt på klimautslipp, naturmangfold og å unngå unødig nedbygging av natur.

BRG Eiendom

Organisasjonen
BRG Eiendom AS er et familieeid selskap med lange og stolte tradisjoner. Selskapet er i dag en betydelig aktør på Sørlandet innen utleie og forvaltning av fast eiendom.

Hovedaktiviteten vår ligger i vårt forvaltnings- og utleieselskap hvor det i dag er 5 ansatte og samlokalisert med øvrige selskaper i BRG systemet. BRG Eiendom med samarbeidspartnere eier og forvalter ca. 70.000 kvm eiendom, i området fra Flekkefjord i vest  til Arendal i øst.

BRG Eiendom AS har gjennom flere år hatt en solid vekst og levert gode resultater. Selskapet  kjøper og selger eiendommer i egenregi eller sammen med andre profesjonelle eiendomsaktører. Selskapets eiendomsmasse er sammensatt og består av leiligheter, hoteller, handelsparker, kjøpesentre, butikkeiendommer, kombinasjonseiendommer, industrieiendommer, kontoreiendommer og parkeringstomter.

Vi er opptatt av forutsigbarhet for våre kunder og er stolte over å kunne tilby spesialtilpassede lokaler og et best mulig produkt og tjenester til våre leietakere. Sammen med BRG Utvikling, som står for utviklingsfasen, og BRG Entreprenør, som gjennomfører, er BRG konsernet en god total partner for grunneiere og eiendomsbesittere som ønsker å foredle sine tomter og eiendommer.

Forvaltning
BRG Eiendom AS forvalter våre hel – og deleide eiendommer på markedsmessige betingelser. Selskapet tilbyr forretningsførsel, utleie, reforhandling, teknisk forvaltning, leietakeroppfølging og vaktmestertjenester.

OPS
BRG Eiendom har bred erfaring med OPS prosjekter (offentlig privat samarbeid). Et OPS prosjekt innebærer at vi tar ansvar for prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av prosjektet. Dette kan eksempelvis være skoler, infrastruktur, eller andre offentlige bygninger. OPS-modellen sikrer finansiering til hele prosjektet fra dag én, hvor BRG Eiendom tar ansvar for forhåndsfinansieringen av prosjektet. Det offentlige betaler prosjektet gjennom avdrag i hele driftsperioden.Arendal Brannstasjon og Aquarama er eksempler på dette.

Miljøstrategi
BRG Eiendom skal være en viktig bidragsyter til det grønne skifte vi står ovenfor. Selskapets ambisjon er å bidra til bærekraftige løsninger, og være en bidragsyter til å skape gode samfunn med minst mulig klimagassutslipp. Dette betyr at vi som ansvarlig aktør må kutte utslipp fra transport, bygninger og infrastruktur der vi har mulighet til å påvirke. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på dagens behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Eksempelvis er det i vårt heleide datterselskap, Aquarama Kristiansand AS, jobbet strukturert med ENØK-tiltak og energisparing. Ca. 70% av alt bassengvannet gjenvinnes, renses og benytter på nytt. Av de resterende 30% av bassengvannet, transporteres varmen før det tømmes, og energien benyttes videre til oppvarming i bygningsmassen.

Les mer om våre eiendommer her

Mer om BRG Eiendom AS

Geografisk område

BRG har i dag virksomhet over hele Agder fylket. Vårt geografiske nedslagsfelt spenner dermed fra Flekkefjord i vest til Risør i øst. BRG har også påtatt seg flere oppdrag i Setesdalen og opp til Hovden i nord.

Gjennom oppkjøpet av SR Entreprenør AS (50%), er selskapet også representert i Rogaland. SR Entreprenør AS har tilholdssted på Bryne og tilbyr entreprenørtjenester i hele Rogaland fylke.

BRG har i dag hovedkontor i Kristiansand, med avdelingskontor i Mandal og Arendal. Selskapet har eget lager på Mjåvann i Kristiansand.

Historikk

Entreprenører i generasjoner

1938
Entreprenørvirksomheten i BRG har røtter tilbake til 1938 da Konrad Reme (f. 18.03.1875) etablerte et byggmester firma sammen med kollega Gustav Svennevik.  

1941
Da Gustav Svennevik døde, overtok sønnene og startet for seg selv. Den 1. januar 1941 ble Brødrene Reme stiftet som selskap av sønnene Karl, Lars, Marius og Aanen Reme. I den spede begynnelse hadde selskapet tre-fire ansatte og påtok seg oppføring av låver, småhus og mindre reparasjonsarbeider. Etter krigen besluttet Reme brødrene å satse på større oppgaver. Selskapet ekspanderte og oppførte nå meierier, skoler, forretningsgårder, industrilokaler, kommunale administrasjonsbygg, høyblokker og boliger.    

1970 årene
I 1976 har firmaet 170 ansatte og hovedkontor i Vigeland og en administrasjon på fire stykker. Neste generasjon har nå tatt sin tekniske utdannelse og er med på å dele oppgavene med sine fedre. Maskinene skilles ut i eget selskap og fikk navnet Sør-Anlegg AS. 

2000
Brødrene Reme hadde i tillegg til å være en tradisjonell entreprenørforretning opparbeidet seg en betydelig eiendomsmasse. I 2000 ble eiendomsvirksomheten til selskapet skilt ut i eget selskap og Veidekke ASA kjøpte seg inn som majoritetseier i Brødrene Reme samme år. Selskapet omsatte denne gang for ca. 300MNOK og hadde ca. 270 ansatte.
Brødrene Reme skifter senere navn til Veidekke Agder.  

2008
Nok en generasjon var nå ferdig utdannet, og en gren av Reme -familien valgte å satse videre på sine stolte entreprenørtradisjoner. Som et resultat av dette så Brødrene Reme Gruppen (BRG) dagens lys, våren 2008. På entreprenørsiden ble Gunnar Thompson ansatt som daglig leder -og sammen med andre nøkkelmedarbeidere også medeier i BRG Entreprenør AS. Eiendomsvirksomheten ble videreført i familien Helge, Roald og Finn Arne Remes eie, gjennom BRG Eiendom AS. 

2014
I 2014 kom KB Gruppen Kongsvinger AS inn på eiersiden i BRG Entreprenør AS og overtar med dette 50% av eierskapet i entreprenørselskapet. 

2015
BRG Utvikling AS blir stiftet i 2015. BRG har med dette tre virksomhetsområder; entreprenør, utvikling og forvaltning av næringseiendom. Denne selskapsformen er beholdt frem til dagens dato.

HMS

I BRG har vi helse, miljø og sikkerhet høyt på dagsorden. I alle deler av produksjonen ønsker vi å ivareta gode HMS rutiner for å forebygge skader eller ulykker på mennesker, miljø og materiell.

BRG har et innarbeidet styringssystem med rutiner og prosedyrer innen HMS som skal benyttes av alle våre ansatte. Siden medarbeiderne er den viktigste ressursen for bedriften har vi fokus på forebyggende tiltak og løpende risikovurderinger i vårt utførende arbeid.

På prosjektnivå gjennomføres flere tiltak for å ivareta den daglige sikkerheten til ansatte gjennom rapportering av uønskede hendelser (RUH), vernerunder, HMS møter og sikker jobb analyse (SJA).

Vi ønsker et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte og våre samarbeidspartnere og har derfor utarbeidet tydelige og konkrete mål for vår virksomhet:

• 0 skader med fravær
• Sykefravær lavere enn 4,0%

Åpenhetsloven

BR Gruppen skal ha en grundig og redelig tilnærming til våre leverandører og i våre innkjøp, hvor vi forplikter oss til å ivareta alle hensyn hva gjelder miljø og arbeidstakeres rettigheter.