22000 kvadratmeter med næringslokaler for klimabevisste leietakere

Sørlandstunet er et Breeam sertifisert prosjekt. Prosjektet har oppnådd karakteren Very Good.

For å oppnå denne karakteren stilles det krav til ledelse, helse, inneklima, energi, materialvalg, avfall, arealbruk og økologi. Videre kreves det et godt samarbeid med BH og samarbeidspartnere i prosjektet. Alle disse kravene er med på å øke klimaambisjonene og sørge for at de blir gjennomført på en god og trygg måte.

Idriftsetting og opplæring av brukere

BRG har gjennomført opplæring og bruk av bygning /systemer som er levert. Med god opplæring vil bygget blir trimmet tidlig og slik at teknisk anlegg blir optimalisert i en tidlig fase. Da unngår man å bruke unødvendig energi.

Helse og inneklima

Det er utarbeidet kontrollplaner som beskriver hvordan bygget skal sikres mot fuktskader i byggefasen. Kontrollpunkt er fulgt opp i byggeprosessen og kontrollert av uavhengig kontroll. Fuktskader er en stor kilde til byggefeil og avvik. Ved å ha søkelys på dette i byggeprosessen får vi mindre byggefeil og fuktskader. Dette gir et bedre inneklima og bedre helse for personer som jobber der.

Energi

Det et er tidlig i prosjektet satt beregnede behov for energiforbruk til bygget, verdiene er beregnet ut fra Breeam manual 2016. Prosjektet har forholdt seg til disse verdiene som er satt sammen med BH. Det er i tillegg levert fjernvarme til oppvarming. Leveransen som BRG har levert samsvarer med kravene som ble satt i prosjekteringen av prosjektet.

Materialer

Det har vært gjennomført materialvalg for bygget som tilfredsstiller «referansebygg» i Breeam 2016. Materialene som vi har valgt gir gode måltall på miljøgifter, gjenbruksevne, transport og avfallsbehandling. Det er hentet inn minst 15 tredjepartsverifiserte EPDer for hvert av produktene som omfatter minst 25% av produktgruppens mengde. Videre er produkter vurdert og endret til produkter som har 60 leveår. Dette vurderes i en livsløpsvurdering av bygget kalt LCA.

Avfall

Prosjektet har hatt stort søkelys på å sortere avfall mest mulig. Det har vært gjennomført opplæring av alle arbeider på byggeplass sammen med avfallsleverandør Petter Løvås. Prosjektet har klart bedre sortering enn referansebygg i Breeam og myndighetskrav. Dette gav ekstra poeng. Sorteringsgrad endte på 91% sortert avfall, og mengde avfall pr/m2 ble til slutt 14,5kg. Dette inkluderer rivearbeider som ble utført i byggefasen. Dette er gode tall.

Økologi,

Det er utarbeidet en rapport/ kartlegging av biologisk mangfold på tomten. Dette for å ivareta mangfoldet i området og innlemme dette i prosjektet. Prosjektet har blant annet levert klatreplanter i fjellskjeringer og armert gress for parkering/varelevering. Disse løsningene ble valgt i samarbeid med BH og konsulent.

Adresse:
Barstølveien 50
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
God Driv AS
Arkitekt:
Areal:
22000
Eiendomstype:
No items found.
No items found.

Se alle våre prosjekter